VILKÅR FOR BRUK


BETINGELSER

Velkommen til DEWALT.no som drives av DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (registreringsnummr SC14586) hvis registrerte kontor ligger i: Migvie House, North Silver Street, Aberdeen. AB10 1RJ, Scotland. Din bruk av DEWALT.no er underlagt og styrt av følgende retningslinjer, les dem nøye. DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, moderrselskapet, datterselskap og andre firmaer innen gruppen, DEWALT.no og tjenester knyttet til DEWALTs relaterte europeiske DEWALT.eu hjemmeside, er basert på disse betingelser.

1. AVTALE

Tilgang til, og bruk av denne hjemmesiden og informasjonen, materialer, produkter og tjenester tilgjengelig gjennom denne hjemmesiden er underlagt alle tilgjengelige lover og reguleringer, samt disse Vilkår for bruk. Ved å benytte denne hjemmesiden, aksepterer du Vilkår for bruk som er en lovlig bindene avtale. Dersom du ikke er enig, vennligst avstå fra å bruke hjemmesiden. Disse Vilkår for bruk kan bli endret av oss fra tid til annen uten særskilt varsel til deg. Den siste utgaven av Vilkår for bruk vil bli utlagt på hjemmesiden, og du burde alltid gå gjennom Vilkår for bruk før bruk av hjemmesidene for å forsikre deg om at du har riktig forståelse av Vilkår for bruk. Dersom du ikke kommer inn på Vilkår for bruk via Internett kan vi sende deg, på forespørsel, en kopi av de sist oppdaterte Vilkår for bruk via e-mail.

Adgang til denne hjemmesiden (eller deler av den) og bruk av informasjon, materiale, produkter eller tjenester gitt på denne hjemmesiden (eller deler av denne), er forbudt der hvor slik tilgang eller bruk bryter lokale lover og forskrifter.

2. MINDREÅRIGE

Denne hjemmesiden er en forretnings- og handelsside, og som dette er den ikke beregnet for barn eller mindreårige.

3. PRODUKT OG SERVICEINFORMASJON

Alle referanser på denne hjemmesiden for informasjon, materialer, produkter og tjenester gjelder bare for informasjon om materialer, produkter og servicer som er tilgjengelig i de forskjellige landene eller lover spesifisert for slik informasjon så fremt ikke annet er angitt. Ingenting på denne hjemmesiden utgjør et tilbud om å kjøpe eller selge våre produkter eller tjenester i noen jurisdiksjon. Denne hjemmesiden er kun for informasjonsformål.

4. PERSONVERN OG GODKJENNELSE AV DATABESKYTTELSE

Ved å godkjenne disse Vilkår for bruk, tilkjennegir du at du har lest og forstått betingelsene for vårt personvern og at du godtar dem. (Klikk her for å få tilgang til våre retningslinjer for personvern) Med unntak av Personopplysninger, all kommunikasjon og materialer som du sender eller overfører til oss via Internett er, og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-proprietær. Ved overførsel av personlig informasjon til oss, gir du oss tillatelse til å spre og /eller bruke denne informasjonen i alle lovlige henseende som beskrevet i retningslinjer for personvern. Utsendelse eller overføring av materiale som er ulovlige, truende, ærekrenkende, nedsettende, uanstendige, pornografiske eller bespottende eller annet materiale som kan utgjøre eller oppmuntre en oppførsel som vil bli betegnet som kriminell forseelse/forbrytelse eller brudd på lover, er strengt forbudt. Vi reserverer oss retten til å overvåke din kommunikasjon med oss enten det er via mail, telefon, faks eller annen form for overføring med formål som kvalitetskontroll, sikkerhet og andre forretningsmessige behov. Ikke desto mindre vil all personlig informasjon som blir sendt oss bli behandlet i henhold til retningslinjene for personvern.

5. EIERFORHOLD

Såfremt ikke annet er oppgitt, er denne hjemmesidens og dens design, tekst, innhold, utvalg og arrangement av elementer, organisasjon, grafikk, design, samling, magnetisk oversettelse, digital omforming og andre forhold som er relatert til denne hjemmesiden (”Elementer”) beskyttet ved gjeldende opphavsrett, varemerker og andre proprietære (inklusiv, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter) rettigheter og er DEWALTs eiendom eller er brukt med tillatelse at eieren og er beskyttet overstemmende med lover for opphavsrett og varemerker. Anvendelse av slike Elementer på denne hjemmesiden gir ikke avkall på noen rettigheter for slike Elementer. Man tilegner seg ikke eiendomsretten til slike Elementer sett på denne hjemmesiden. Med unntak som angitt her kan ingen av disse Elementene brukes, kopieres, reproduseres, distribueres, utgis, nedlastes, modifiseres, utstilles, sendes eller overføres uansett form eller mål, inkludert men ikke begrenset til, elektronisk, mekanisk, fotokopi, opptak eller andre måte uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra oss. Tillatelse er herved gitt i den utstrekning det er nødvendig til lovmessig tilgang og bruk av denne hjemmesiden og/eller informasjon, materialer, produkter og/eller tjenester tilgjengelig for visning, nedlasting, arkivering og utskrift, deler av denne hjemmesiden, forutsatt at du ikke modifiserer elementene og at du holder tilbake noen og all opphavsrett og andre proprietære anmerkninger i Elementene. Tillatelsen opphører automatisk ved misligholdelse av noen av punktene i Vilkår for bruk.

6. VAREMERKE

DEWALT® logoen, alle produktnavnene (inkl. uten begrensning merkene GUARANTEED TOUGH™, EXTREME™, SERIES 20™, SERIES 40™, SERIES 60™ og det gul/sorte fargeskjemaet), alle sideheadinger, all produsert grafikk, alle knappmerker, alle varemerker, servicemerker og logoer som fremkommer på denne nettsiden, med mindre noe annet er angitt, er servicemerker, varemerker og/eller arbeidsklær tilhørende DEWALT (“Merkene”). Alle andre varemerker, produktnavn, firmanavn. logoer, servicemerker og/eller arbeidsklær nevnt, fremvist, plassert eller på annen måte angitt på hjemmesiden har de respektive eiere eiendomsretten til. Du godtar ikke å fremvise eller bruke Merkene på noen måte uten vår skriftlige tillatelse. Du aksepterer ikke å fremvise eller bruke varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, servicemerker og/eller arbeidsklær til andre eiere uten forhåndsinnhentet godkjennelse fra en slik eier. Bruk eller misbruk av Merkene eller andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, servicemerker og/elle arbeidsklær eller andre materialer som inntatt heri, bortsett fra som tillatt heri, er strengt forbudt.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR LINKER

Denne hjemmesiden inneholder linker og/eller henvisninger til andre hjemmesider vedlikeholdt av oss i tillegg til linker til hjemmesider vedlikeholdt av firmaer/personer uten tilhørlighet (”tredjeparts hjemmeside”). En kunngjøring på, eller link til, en tredjeparts hjemmeside betyr ikke at vi godkjenner, støtter eller har noe ansvar for tredjeparts hjemmeside, dens innhold eller bruk eller bruk av produkter og tjenester gjort tilgjengelig gjennom slik tredjeparts hjemmeside. Vi er ikke ansvarlig for gjerninger, innhold, nøyaktighet, uttrykte meninger, personvern, produkter eller servicer skaffet gjennom disse linkene eller gjort tilgjengelig gjennom disse ressurser eller som forekommer på tredjeparts hjemmeside, heller ikke for ødeleggelser eller tap, direkte eller indirekte, som skyldes eller påstås å ha skjedd som resultat av bruk eller tillit til en tredjeparts hjemmeside. Tredjeparts hjemmeside er ikke kontrollert, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, fullstendighet eller overensstemmelse med gjeldende lover og reguleringer av oss. Vi innestår ikke for og gir ikke noen garantier, uttrykt, underforstått, eller på annen måte om hvilken som helst hjemmeside som du kan få tilgang til gjennom denne hjemmesiden, innholdet på denne, eller produkter og/eller tjenester som gis tilgang til gjennom denne. Dersom du beslutter å gå ut av vår hjemmeside og gå inn på de andre sidene så gjør du det på egen risiko. Alle lover, reguleringer (inkl. personvern) og betjeningsprosedyrer til slike hjemmesider vil gjelde for deg når du er inne på sidene.

8. LINKER FRA ANDRE HJEMMESIDER

Alle linker til denne hjemmesiden uten skriftlig godkjennelse fra oss, er forbudt. Uansett tillattelse til å linke til denne hjemmesiden, å linke til andre sider enn hovesiden er forbudt. Personer som gir tilgang til denne hjemmesiden via linker fra andre hjemmesider er selv alene ansvarlig for innhold, nøyaktighet, uttrykte meninger, personvern, produkter og servicer på, eller tilgjengelig gjennom, den opprinnelige hjemmesiden og for inneståelser eller inntrykk skapt som vedgår DEWALT. Autorisasjon gitt av oss for å linke til denne hjemmesiden er gitt uten noe ansvar fra oss vedrørende slike linker, og vi frasier oss herved et hvert ansvar i forhold til dette. Vi forbeholder oss rettent il å trekke tilbake enhver autorisasjon til å linke til denne hjemmesiden på ethvert tidspunkt og for enhver grunn. Den som gir tilgang til, eller informasjon om denne hjemmesiden, enten ved link eller på annen måte, er ansvarlig for å gjøre Vilkår for bruk kjent for den som får tilgangen eller informasjonen, Unnlatelse av å gjøre dette vil ikke resultere i ansvar fra oss.

9. INGEN GARANTIER

Denne hjemmesiden tilbys som “den er”, “ på tilgjengelig” basis, uten garantier av noe slag. I videste forstand overenstemmende med gjeldende lov, frasier dewalt, deres tilknyttede, service og lisensgivere seg alle garantier, underforstått, lovbestemt eller på annen måte lovfestet. Uten begrensninger av foregående, dewalt, deres samarbeidspartnerer, servicetilbydere og lisensgivere innestår ikke eller gir ikke noen garantier til deg eller ditt firma, og dewalt, dets samarbeidspartnerer, servicetilbydere og lisensgivere frasier seg med dette (a) alle garantier vedrørende handel, egnethet til et spesielt formål, rett og ikke-krenkelse; (b) gararntier for forsinkelser, avbrudd, feil eller unnlatelser ved drift av denne siden eller deler av den; (c) garantier vedrørende overføringer eller levering av denne siden eller dens tilgjengelighet på en spesiell tid eller lokalisering; (d) garantier vedrørende bruk, gyldighet, nøyaktighet, løpetid eller pålitelighet av, eller som resultat av bruken av denne siden eller informasjon publisert på denne siden; og (e) garantier vedrørende hjemmesiden som denne siden er linket til. Det er ditt ansvar til å vurdere (eller søke profesjonelt råd om) nøyaktigheten og fullstendigheten til all informasjon, uttalelser, meninger eller materiale på denne hjemmesiden eller andre hjemmesider som den er linket til. Noen rettsinstanser tillater ikke unntagelse eller fraskrivelse av enkelte garantier. I samsvar med dette kan det være at noen av fraskrivelsene over ikke henvender seg til deg. Vi forsøker ikke å ekskludere eller begrense ansvaret for død eller personskader som skyldes uaktsomhet eller bedragersk feilaktig fremstilling. Dine lovmessige rettigheter som forbruker, hvis noen, blir ikke påvirket av dette.

10. ANSVARFRIHET

I videste grad tillatt ved gjeldende lover vil vi, på vegne av våre ansatte, agenter, leverandører og kontraktører fraskrive oss ansvar for eventuelle tap og utgifter av uansett natur og hvorledes enn måtte framkomme inklusiv, uten begrensning, direkte, indirekte, spesial, straffemessige, eller konsekvens tap, tap ved bruk, tap av data, tap som skyldes virus, tap av inntekt eller fortjeneste, tap av eller ødeleggelse av eiendom, krav fra tredjepart, eller andre tap uansett type og karakter, selv om vi hadde blitt underrettet om muligheten av slike skader eller tap I forbindelse med eller sammen med bruk av hjemmesiden eller andre hjemmesider hvor denne er linket. Du har totalt ansvar for opprettelse av slike prosedyrer for backup av data og sjekking av virus som du anser som nøvendig. Dette er en omfattende begrensning av ansvar som gjelder alle tap og skader av enhver art, enten påstått ansvar er basert på kontrakt, uaktsomhet, forvoldt skade, objektivt ansvar eller andre årsaker. Noen jurisdiksjoner godkjenner ikke begrensningen av ansvar som beskrevet over, så det kan være at noen av begrensningene over ikke gjelder for deg. Dersom deler av denne begrensningen av ansvar er funnet å være ugyldig eller ikke rettskraftig av en eller annen grunn, da vil det samlede ansvar for dewalt, dets tilknyttede selskaper, servicetilbydere og lisensgivere under slike omstendigheter for ansvar som ellers ville ha vært begrenset, ikke overstige £100. Vi forsøker ikke å ekskludere eller begrense ansvaret for død eller persomskader som skyldes uaktsomhet eller bedragersk feilaktig fremstilling eller andre ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses I henhold til gjeldende rett.

11. SKADESLØSHOLDELSE OG FRIGIVELSE

Du aksepterer å holde skadesløs og frigi oss likeså våre direktører, agenter, representanter og ansatte fra krav, ansvar, tap, utgifter, inklusive salærer relatert til dine brudd på disse Vilkår for bruk eller din tilgang eller bruk av hjemmesiden eller noe av den informasjonen, materialer, produkter eller servicer tilgjengelige gjennom denne hjemmesiden.

12. LISENS OG TILGANG TIL HJEMMESIDEN

DEWALT gir deg begrenset lisens til tilgang og til personlig bruk av denne hjemmesiden og ikke til å laste ned (for annet enn mellomlagring) eller modifisering denne, eller deler av denne, unntatt med skriftlig samtykke fra DEWALT Denne lisensen inkluderer ikke noen rettigheter til å videreselge eller gjøre kommersiell bruk av denne hjemmesiden eller noe av dens innhold; noen rettigheter til å lage en samling av produktlister, beskrivelser og priser; noen rettigheter til å gjøre avledet bruk av denne hjemmesiden eller dens innhold; noen rettigheter til å nedlaste eller kopiere kontoinformasjon til fordel for en annen næringsdrivende; eller noen rettigheter til å bruke data mining, roboter eller ligndende datasamling og ekstraksjonsverktøy. Denne hjemmesiden eller deler av denne hjememsiden kan ikke bli reprodusert, duplikert, kopiert, solgt, videresolgt, besøkt eller på annen måte utnyttet for noe kommersielt formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra DEWALT.

13. MODIFISERING OG INDIVISUALT ANSVAR

DEWALT forbeholder seg rettighetene til å modifisere, redigere, slette, suspendere eller innstille, midlertidig eller permanent, denne hjemmesiden (eller deler av denne) og/eller informasjon, materialer, produkter og/eller tjenester tilgjengelig gjennom denne hjemmesiden (eller deler av denne) med eller uten varsel. Disse betingelsene var sist oppdatert [14. mars 2001]. Du aksepterer at vi ikke har ansvar overfor deg eller tredje part ved slike modifikasjoner, redigeringer, slettinger, suspenderinger eller innstillinger av hjemmesiden. Dersom noen av disse betingelsene skulle bli ansett ugyldige, annullert eller av noen grunn ikke gjennomførbare, skal denne betingelse bli anses adskilt og skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til de gjenstående betingelser. Mislykkes DEWALT i vi i å utføre eller håndheve rettigheter og bestemmelser skal dette ikke utgjøre en oppgivelse av rettigheter eller bestemmelser.

14. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Etableringen, eksistensen, oppbyggingen, gjennomføring, gyldigheten uansett aspekt under disse betingelsene eller ethvert vilkår i disse betingelse eller tvister i sammenheng med materialene på hjemmesiden er underlagt norsk lov. Norsk domstol har makt til å løse alle tvister som måtte oppstå fra, eller i sammenheng med disse betingelsene. Uansett foregående, forbeholder vi oss retten til å føre saken for domstolen i enhver jurisdiksjon der vi mener at brudd på denne avtale foregår eller har sitt opphav. Tilgang til, eller bruk av, hjemmesiden eller informasjon, materialer, produkter og/eller tjenester på hjemmesiden kan være forbudt ved lov i enkelte land eller jurisdiksjoner. Du er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lover i det landet du har besøker hjemmesiden fra. Vi innestår ikke for at informasjonen på hjemmesiden er egnet eller tilgjengelig for bruk i andre land utenfor USA eller den Europeiske Union.

15. TOTAL FORSTÅELSE

Disse Vilkår for bruk inneholder den totale forståelsen mellom deg og oss angående hjemmesiden og ingen inneståelse, uttalelse, beveggrunn muntlig eller skriftlig, ikke inntatt heri skal binde noen part til denne avtalen. Mislykkes vi i å gjennomføre noe av Vilkårene for bruk skal ikke anses som en oppgivelse av slik bestemmelse eller av retten til å håndheve en slik bestemmelse. Dersom noen bestemmelser i Vilkår for bruk blir funnet av en domstol til å være lovstridig, skal en slik bestemmelse endres og fortolkes slik at man best oppnår formålet til den opprinnelige bestemmelsen i bredeste forstand som er tillatt av loven, og de gjenstående bestemmelsene i Vilkår for bruk skal forbli gjeldende.

16. OPPGIVELSE

DEWALTs unnlatelse til når som helst til å kreve gjennomføring av noen bestemmelse i disse Vilkår for bruk eller til å utføre rettigheter beskrevet heri, skal ikke anses som oppgivelse av slik bestemmelse eller rettighet. Alle oppgivelser skal være skriftlige. Med mindre den skriftlige oppgivelse inneholder en uttrykkelig uttalelse om det motsatte, skal ingen oppgivelse fra DEWALT for brudd på noen av bestemmelsene i Vilkår for bruk eller på rettigheter heri skal fortolkes som en oppgivelse i forhold til noen fortsettende eller etterfølgende brudd på en slik bestemmelse, en oppgivelse av selve bestemmelsen eller en oppgivelse av noen rettigheter i Vilkår for bruk.

17. KONTAKT OSS

Dersom du skulle ha spørsmål vedrørende Vilkår for bruk eller andre saker, kan du ta kontakt med oss ved å skrive til DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD eller ved å sende en e-mail til reply@DEWALT.com